jesus image

Wie is Jezus?

Wie is Jezus van Nazareth voor u? Het antwoord op deze vraag bepaalt de rest van uw leven hier op aarde en in eeuwigheid.

dove

Wie is, volgens u ...

  • de meest uitgesproken persoonlijkheid aller tijden?

  • de grootste leider?

  • de grootste leraar?

  • wie heeft het meest voor de mensheid gedaan?

  • wie heeft het meest heilig geleefd?

 

Welk deel van de wereld u ook bezoekt. Met welke mensen u ook spreekt. Van welke godsdienstige overtuiging men ook is. Hoe toegewijd ook aan zijn eigen godsdienst. Als men iets weet van de geschiedenis, dan moet men toegeven dat er nooit iemand als Jezus van Nazareth heeft geleefd. Hij is de meest unieke persoon van alle tijden.

Jezus heeft de loop van de geschiedenis veranderd. Zelfs de datum van ons dagblad geeft aan dat Jezus van Nazareth zo’n 2000 jaar geleden op deze aarde heeft geleefd.

Zijn komst voorspeld:

Honderden jaren voor de geboorte van Jezus, lezen we al profetieën over zijn komst in de Bijbel. Het Oude Testament is door verschillende mensen geschreven over een periode van meer dan 1500 jaren. Er staan meer dan 300 profetieën in over Zijn komst. Alle details zijn uitgekomen, o.m. over zijn wonderbaarlijke geboorte, zijn leven zonder zonde, zijn vele wonderen, zijn dood en opstanding.

Het leven dat Jezus leidde, de wonderen die Hij deed, de woorden die Hij sprak, zijn dood aan het kruis, zijn opstanding, zijn hemelvaart - alles wijst op het feit dat Hij niet zomaar een man was, maar veel meer. Jezus heeft gezegd: "De Vader en ik zijn Een" (Johannes 10:30), "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader" (Johannes 14:6).

Zijn leven en boodschap brengt verandering:

Kijk door de hele geschiedenis naar het leven en de invloed van Jezus van Nazareth, de Christus. En u zult zien dat Hij en Zijn boodschap altijd grote veranderingen brachten in de levens van de mensen en 5000volken. Waar zijn onderwijs en invloed zijn gekomen, werd de heiligheid van het huwelijk en de rechten van de vrouw erkend, zijn scholen en universiteiten gesticht en is de slavernij afgeschaft. Er zijn vele veranderingen gekomen voor de mensheid. Ook zijn individuele mensenlevens veranderd. Bijvoorbeeld, Lew Wallace, een bekend generaal en literator. Twee jaar lang, studeerde de heer Wallace in verschillende bibliotheken van Europa en Amerika om informatie te vinden waarmee Hij het christendom kon vernietigen. Terwijl hij het tweede hoofdstuk van zijn boek schreef, viel hij plotseling op zijn knieën en schreeuwde het uit tot Jezus: "Mijn Heer en mijn God."

Door al het bewijsmateriaal dat hij las, kon hij er niet langer omheen dat Jezus Christus werkelijk Gods Zoon was. Later schreef Lew Wallace het boek "Ben Hur", een van de beste boeken die geschreven zijn over de tijd van Christus.

Zo ook, C.S. Lewis, professor aan de Universiteit van Oxford in Engeland, hij was een agnosticus die jarenlang de godheid van Jezus Christus ontkende. Maar ook hij moest eerlijkheidshalve Jezus Christus als zijn God en Redder aanvaarden, toen hij de bewijzen zag van de godheid van Christus.

Heer, leugenaar of gek?

In zijn beroemde boek "Mere Christianity", stelt C.S. Lewis het volgende: "Een gewoon mens, die alleen maar mens was, en zulke dingen zei als Jezus heeft gezegd zou nooit een grote morele leraar zijn geweest. Hij zou of een gek zijn, of hij zou de duivel uit de hel zijn geweest. U moet kiezen. Of hij was en is de Zoon van God of een gek (of erger). U kunt hem opsluiten als een gek of aan zijn voeten vallen en Hem Heer en God noemen. Maar we kunnen niet met die onzin komen om hem een geweldig leraar te noemen. Die ruimte heeft hij ons niet gegeven."

Wat betekent Jezus van Nazareth voor u? Uw antwoord op deze vraag bepaalt de rest van uw leven.

Alle andere religies zijn gesticht door mensen en zijn gestoeld op menselijke filosofieën, normen en gedragsregels. Haal de stichters uit hun godsdienst en er zal niet werkelijk iets veranderen. Maar als u Jezus uit het christendom haalt, dan is er niets meer over. Bijbels christendom is niet zomaar een levensfilosofie, noch een ethische standaard of gehoorzaamheid aan een religieus ritueel. Het ware christendom is gebaseerd op een levende persoonlijke relatie met de opgestane en levende Redder en Heer.

Een opgestane Stichter

Jezus van Nazareth was aan het kruis genageld, begraven in een geleend graf en drie dagen later weer opgestaan uit de dood. In dit opzicht is het christendom heel uniek. Elk argument voor de betrouwbaarheid van het christendom is afhankelijk van het bewijs van de opstanding van Jezus van Nazareth.

Door de eeuwen heen hebben vele geleerden, die de bewijzen van de opstanding hebben onderzocht, geloofd en ze geloven nog steeds, dat Jezus leeft. Na onderzoek van de bewijslast van de opstanding die de evangelie-schrijvers ons geven, concludeerde Simon Greenleaf, een autoriteit met betrekking tot rechtskundige zaken aan de Harvard School voor Rechtsgeleerdheid: "Daarom was het onmogelijk om vast te houden aan de dingen die ze vertelden, als Jezus niet werkelijk uit de dood was opgestaan, en zeker niet als ze het niet net zo zeker hadden geweten als de andere feiten."

John Singleton Copley, een van de grootste geleerden op het gebied van rechtswetenschap in de Britse wereld: "Ik weet heel goed wat bewijslast is, en ik zeg u dat ik nog nooit zoveel bewijzen heb gezien als voor de opstanding."

Reden om te geloven:

De opstanding is centraal voor het geloof van een christen. Er zijn verschillende redenen waarom de mensen die dit hebben bestudeerd, geloven dat het waar is:�

boatVoorspeld: Ten eerste: Jezus zelf heeft zijn dood en opstanding voorspeld. En zijn dood en opstanding zijn uitgekomen, precies zoals hij had gezegd (Lukas 18:31-33).

Het lege graf:Ten tweede: De opstanding is de enige plausibele verklaring voor het lege graf. Als we het bijbelse verhaal zorgvuldig lezen zien we dat het graf waarin het lichaam van Jezus lag, goed bewaakt werd door Romeinse soldaten en verzegeld was. Als, zoals sommigen hebben gezegd, Jezus niet werkelijk dood was, maar zeer verzwakt, zouden de wachters en de steen hem wel hebben tegengehouden als hij wilde vluchten, of gered zou worden door zijn volgelingen. De vijanden van Jezus zouden zijn lichaam niet hebben genomen. Als het lichaam van Jezus niet in het graf was, zou dat immers het verhaal van de opstanding alleen maar versterkt hebben.

Persoonlijke ontmoetingen: Ten derde: de opstanding is de enige uitleg voor de verschijningen van Jezus aan zijn discipelen. Na zijn opstanding verscheen Jezus zeker tien keer aan hen die Hem hadden gekend. Zelfs verscheen Hij aan meer dan 500 mensen tegelijk. De Heer beweest dat deze verschijningen geen hallucinaties waren. Hij at en sprak met hen en ze mochten Hem aanraken (1 Johannes 1:1).

De geboorte van de kerk: Ten vierde: de opstanding is de enige logische verklaring voor verandering van de apostelen. Zij lieten hem voor de opstanding in de steek, na zijn dood waren ze ontmoedigd en bang. Zij hadden niet verwacht dat Jezus uit de dood zou opstaan (Lukas 24:1-11).

Maar na zijn opstanding en hun ervaring op de Pinksterdag zijn deze zelfde ontmoedigde, ontevreden mannen en vrouwen volkomen veranderd door de kracht van de opgestane Christus. In zijn naam hebben ze de wereld op z’n kop gezet. Velen moesten met hun leven betalen voor hun geloof. Anderen werden op een verschrikkelijke manier vervolgd. Hun moedig gedrag heeft geen grond behalve dan dat ze ervan overtuigd waren dat Jezus echt is opgestaan uit de dood. Daarvoor was het waard om te sterven (Handelingen 2:14-36).

"Meer dan 40 jaar werk ik nu met intellectuelen van de universitaire wereld, en ik moet de eerste persoon nog ontmoeten, die niet erkend dat Jezus Christus de Zoon van God is, de beloofde Messias, nadat hij eerlijk de overweldigende bewijslast heeft onderzocht van de godheid en de opstanding van Jezus van Nazareth. Natuurlijk zijn er ook mensen die niet geloven, maar vaak zijn ze dan wel zo eerlijk om te zeggen: "Ik heb nooit de tijd genomen om de Bijbel te lezen of de historische feiten te bestuderen over Jezus", aldus Dr. Bill Bright.

jesusandgirlEen levende Heer: Omdat Jezus is opgestaan dienen zijn volgelingen niet de instellingen van een dode stichter, maar hebben ze een persoonlijke relatie met de levende Heer. Jezus Christus leeft vandaag en zegent en verrijkt de levens van de mensen die Hem vertrouwen en gehoorzamen. Door de eeuwen heen, hebben vele mensen de waarde van Jezus Christus erkend, onder wie velen die een stempel gedrukt hebben op de wereldgeschiedenis.

De franse natuurkundige en filosoof Blaise Pascal sprak over de behoefte van de mens tot Jezus: "Er is een door God geschapen vacuum in het leven van ieder mens, dat alleen gevuld kan worden door God in Zijn Zoon Jezus Christus."

Wilt u deze Jezus Christus leren kennen als uw levende Heer? Hoe vreemd het ook klinkt, dat kan! Jezus verlangt er zo naar om een persoonlijke liefdevolle relatie met u te hebben, dat Hij daarvoor alles klaar heeft gemaakt.

Als u weten wilt, hoe u in relatie met Hem kunt treden, klikt U hier..

Meer Informatie?...