jesus image

Чували ли сте за четирите духовни принципа?

1. Светият Бог ни обича и предлага чудесна цел за живота ни.

(Препоръчително е цитатите, посочени на този адрес, да се четат в техния контекст в Библията.)kБожията любов
“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот” (Йоан 3:16)

Божията цел
Христос казва : “Аз дойдох да имат живот, и да го имат изобилно" (да живеят пълноценно и смислено) (Йоан 10:10)

Защо повечето хора не живеят така пълноценно?

Защото…

2. Човекът е грешен и отделен от Бога. Затова не може да познае и изпита Божията любов и цел за живота си.


Човекът е грешен
“Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога” (Римляни 3:23).

Човекът е създаден да има общение (близка духовна връзка) с Бога, но той избра да върви по собствен, независим от Бога път и общението му с Бога бива прекратено. Тази своеволност се изразява в активно отхвърляне или пасивно безразличие и Библията я нарича "грях".

Човекът е вечно отделен
“Защото заплатата на греха е смърт” (духовна отделеност от Бога) (Римляни 6:23).

[LAW 2 DIAGRAM]


Тази схема показва нагледно, че Бог е свят, а човекът - грешен. Между тях съществува огромна бездна. Стрелките показват, че всички опити на човека да достигне до Бога и да живее пълноценно посредством добри дела, спазване на традиции и ритуали, самоусъвършенстване и др. са неуспешни.

Третият принцип обяснява единственият начин да поставим мост над бездната…

3. Исус Христос е единственото разрешение, дадено от Бога на проблема с човешкия грях. Чрез него можем да познаем и изпитаме Божията любов и цел за живота си.


Той е умрял вместо нас
"Но Бог препоръчва (изяви) своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас" (Римляни 5:8).

Той е възкръснал от мъртвите
"Христос умря за греховете ни... бе погребан... биде възкресен на третия ден според Писанията... и се  яви на Кифа, после на дванадесетте, след това се яви на повече от петстотин..." (1 Коринтяни 15:3-6).


Той е единственият път към Бога
"Исус му казва: Аз съм пътят, истината и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене" (Йоан 14:6).

[LAW 3 DIAGRAM]


Тази схема показва нагледно как Бог поставя мост над бездната, която ни разделя от Него, като изпраща Своя Син Исус Христос да умре на кръста вмeсто нас, за да понесе наказанието за нашите грехове.

Не е достатъчно само да знаем тези три принципа, нито само да сме съгласни с тях...

4. Всеки лично трябва да приеме Исус Христос като Спасител и Господ: само тогава можем да познаем и изпитаме Божията любов и цел за живота си.


Трябва да приемем Христос
"А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч на тия, които вярват в Неговото име" (Йоан 1:12)

Приемаме Христос чрез вяра
"Защото по благодат (милост) сте спасени, чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой" (Ефесяни 2:8-9).

Когато приемем Христос, ние се новораждаме (раждаме се духовно)
(Прочетете Йоан 3:1-8.)

Приемаме Христос с лично решение
Христос казва: "Ето, стоя на вратата и хлопам, ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него" (Откровение 3:20).

Да приемем Христос означава да се обърнем от себе си към Бога (покаяние) и да се доверим на Христос да влезе в живота ни, за да опрости греховете ни и да ни направи такива, каквито искаме да бъдем. Не е достатъчно само да признаваме, че Исус Христос е Божият Син и че е умрял на кръста заради греховете ни, нито само да имаме необичайини религиозни преживявания. Приемането на Исус Христос става с обмислено решение, взето с вяра.

Тези два кръга показват два начина на живот:

[Self-Directed Life] [Christ-Directed Life]


Кой кръг отразява начина ви на живот по-добре?
Кой кръг бихте искали да отразява начина ви наживот?

По-нататък се обяснява как можете да приемете Христос:

Можете да приемете Христос още сега като се помолите с вяра
(Молитвата е разговор с Бога)

Бог познава сърцата ни и се интересува не толкова от нашите думи, колкото от отношението и мотивите ни. Ето една примерна молитва:

"Господи Исусе, нуждая се от Теб. Благодаря Ти, че умря на кръста заради мен. Моля Те, прости ми греховете. Отварям сърцето си за Теб и Те приемам за мой Спасител и Господ. Благодаря Ти, че опрощаваш греховете ми и че ми даваш вечен живот. Застани начело на живота ми и ме направи такъв, какъвто искаш да бъда! Амин (да бъде)."

Тази молитва съответства ли на искреното ви желание?

Ако е така, още сега се помолете с нея и Христос ще влезе в живота ви, както е обещал.

Сега, когато вече сте приели Христос...

Допълнителна информация...