jesus image

Кой е Исус?

Кой е Исус от Назарет за вас? От отговора на този въпрос зависи животът ви не само тук на земята, но и през вечността.

dove

Кой, според вас, е...

  • Най-бележитата личност на всички времена?
  • Най-великият водач?
  • Най-великият учител?
  • Кой е сторил най-много добро за човечеството?
  • Чий живот е най-светият от всички?
Посетете която и да е част от света днес. Говорете с хора, изповядващи друга вяра. Колкото и убедени последователи на своята религия да се те, ако поне в общи линии познават историята, ще трябва да признаят, че никога не е живял друг човек като Исус от Назарет. Той е най-уникалната личност на всички времена.

Исус променя хода на историята. Дори и датата на сутрешния вестник свидетелства за факта, че Исус от Назарет е живял на земята преди близо 2000 години. "Пр. Хр." означава “преди Христа”, "Сл.Хр." - "след Христа".

Идването му е предсказано

Стотици години преди ражденето на Исус, пророците на Израил предсказват идването Му и го описват в Писанията. Старият Завет, писан от много автори в продължение на 1500 години, съдържа над 300 пророчества за живота Му. Всички те се сбъдват- чудотворното Му раждане, безгрешният Му живот, чудесата, Неговата смърт и възкресението Му.


Животът на Исус, чудесата, които извършва, думите, които казва, смъртта Му на кръста, възкресението Му, възнесението Му на небето – всичко сочи, че Той не е бил просто човек, а повече от човек. Исус твърди, “Аз и Отец едно сме” /Йоан 10:30/, “Който е видял Мене, видял е Отца” /Йоан 14:9/, и “Аз съм пътят и истината, и живота; никой не дохожда при Отца освен чрез Мене” /Йоан 14:6/.

Животът и посланието Му носят промяна

5000

Проследете живота и влиянието на Исус от Назарет, наречен Христос, в историята и ще забележите, че личността и посланието Му винаги радикално променят  живота на хора и народи. Там, където, достигат думите и влиянието Му святостта на брака, правата на жените и гласността в обществото биват утвърждавани, основават се училища и университети; въвеждат се закони за защита на децата; премахва се робството и обществото отбелязва редица други стъпки към по-добро. Животът на отделните хора също се променя коренно. Например, известният генерал и литературен гений Лу Уолъс бил всепризнат атеист. Г-н Уолъс прекарал две години из водещите библиотеки в Европа и Америка, събирайки информация, с която да обори християнството веднъж завинаги. Докато работел по  втората глава книгата, която възнамерявал да издаде, той се озовал на колене, като зовял Исус с думите: “Господ мой и Бог мой!”.


Поради неоспоримостта на   доказателствата, той не можел повече да отрича, че Исус Христос е  Божийят Син. По-късно Лу Уолъс написва книгата "Бен Хур", един от най – великите романи, за епохата на Христос.

Подобен е случаят с професора от университета в Оксфорд, Англия, К.С. Lуис. Той бил агностик, който в продължение на години отричал божествеността на Христос. Но, след като изучил многобройните доказателства за нея, не открил друго разумно разрешение освен да признае Исус като свой Бог и Спасител.

Господ, лъжец или луд ?

В известната си книга "Обикновено християнство" Луис изказва следното твърдение: "Един човек, който е само човек, и казва това, което Исус е казвал, не може да е велик духовен учител. Той е или луд - като този, който мисли, че е яйце, или е самият дявол от ада. Трябва да направим своя избор. Или този човек е бил и е Син на Бога, или е луд, или нещо още по-лошо. Можете да го затворите като луд, можете да го заплюете и убиете като демон, или можете да паднете в краката му и да го наречете Господ и Бог. Но нека да си спестим глупавата снизходителност и не казваме, че той е велик духовен учител. Той не ни е оставил тази възможност."

Кой е Исус от Назарет за вас? От отговора на този въпрос зависи не само животът ви тук на земята, но и през вечността.

Повечето религии са създадени от хора и се основават на човешки философии, правила и норми на поведение. Ако изключим основоположниците на тези религии от техните учения и религиозни практики, почти нищо не би се променило. Но ако отнемен Исус Христос от християнството, няма да остане нищо. Библейското християнство не е просто житейска философия, етичен кодекс или спазване на религиозни обреди. Истинското християнство се основава на действителна лична връзка с възкръсналия и жив спасител.

Възкръснал основоположник

Исус от Назарет е разпънат на кръст, погребан в чужд гроб и три дена след това възкръсва то мъртвите. В този смисъл християнството е уникално. Всички аргументи за истиността на християнството почиват върху достоверността на възкресението на Исус от Назарет.

Историята познава много велики учени, които след внимателна преценка на доказателствата за възкресението са повярвали и все още вярват, че Исус е жив. След като проучва доказателствата за възкресението, дадени от авторите на евангелията, покойният Саймън Грийнлийф, авторитет по юриспруденция в Харвардския юридически факултет, прави следното заключение: "Невъзможно е те да са съумели така упорито да защитават верността на разказа си, ако Исус действително не е възкръснал от мъртвите и ако не са знаели това със същата съгурност, с която са знаели и всеки друг факт."

Джон Сингълтън Копли, признат за един от най-великите прависти в британската история, казва: "Добре знам какво значи свидетелство; и ви казвам, че свидетелства като тези за възкресението са непробиваеми."

Основания за нашата вяра

Възкресението е сърцевината на християнската вяра. Причините, които карат хората, изучаващи възкресението, да вярват, че то е факт, са няколко:

inboatПредсказанието: Исус сам предсказва смъртта и възкресението Си - и те се случват точно така, както ги е предрекъл.( Лука 18:31-33)

Празният гроб: Възкресението е единственото достоверно обяснение на празния Му гроб. Внимателният прочит на библейския разказ показва, че гробът, в който е положено тялото на Исус, е бил строго охраняван от римски войници, а входът му- затиснат с огромен камък. Ако Исус не е бил мъртъв, а само зашеметен, както някои хора твърдят, охраната и камъкът са щели да осуетят бягството Му, както и всякакви опити за освобождението Му от страна на Неговите последователи. Противниците на Исус не биха взели тялото, понеже липсващото от гроба Му тяло само би подсилило вярата в Неговото възкресение.

Личните срещи: Възкресението е единственото обяснение за появите на Исус Христос пред учениците Му. След възкресението Си Исус се явява поне десет пъти пред хора, които Го познават, а веднъж дори пред петстотин души едновременно. Господ доказва, че тези появи не са халюцинации - Той яде и говори с хората, а те Го докосват ( I Йоан 1:1).

Раждането на църквата: Въкресението е единственото разумно обяснение за раждането на християнската църква. Християнската църква надминава по мащаби всяка друга институция в световната история. По-голямата част от първата в историята проповед е посветена на възкресението (Деяния 2:14-36). Очевидно ранната църква е знаела, че то стои в основата на нейното послание. Противниците на Исус и на последователите Му са можели да ги оборят, само ако представят Исусовото тяло.

Променен живот: Възкресението е единственото логично обяснение за промяната в живота на учениците. Преди възкресението те Го изоставят. След смъртта Му са обезсърчени и уплашени. Не са очаквали Исус да възкръсне от мъртвите (Лука 24:1-11).

Но след въкресението и случилото се на Петдесятница, същите тези обезсъчрени, разочаровани мъже и жени биват променени от мощната сила на възкръсналия Христос. В Негово име те преобръщат света. Много от тях губят живота си заради своята вяра, а други са безмилостно преследвани. Безстрашието им не може да се обясни по друг начин, освен чрез убедеността им, че Исус Христос наистина е възкръснал от мъртвите - факт, за който си струва да умреш.

Вече 40 години работя сред интелектуалци от университетските среди и все още не съм срещнал човек, който след непредубедена проверка на доказателствата за божествеността и възкресението на Исус от Назарет, да не е признал, че Той е Божият Син, обещаният Месия. Тези, които не вярват, си признават искрено: "Не съм чел Библията, нито съм размислял над историческите факти около Исус".

jesusandgirlЖивият Господ Бог: Възресението на Исус е причината истинските Му последователи да не са хора, които просто спазват етичния кодекс на един мъртъв основоположник, а хора, които са в близка, сърдечна връзка със своя жив Господ Бог. Исус Христос живее днес, благославя и обогатява живота на всички, които вярват в Него и следват Неговите напътствия. Безчет са хората през вековете, които признават, че Исус Христос е достоен за това и сред тях се нареждат много личности, променили света.

Френският физик и философ Блез Паскал говори за нуждата на човека от Исус Христос, когато казва: "В сърцето на всеки човек има празнина с формата на Бога, която само Бог може да запълни със Сина Си Исус Христос".

Искате ли да познаете Исус Христос като свой Спасител? Колкото и дръзко да звучи, това е възможно! Исус горещо желае подобна близка лична връзка с вас и вече е подготвил всичко необходимо.

За да узнаете как да започнате тази връзка с живия Исус, щракнете тук...

 

Допълнителна информация