jesus image

Kinsa si Hesus?

Kinsa man si Hesus Kanimo? Ang imong tubag sa maong pangutana makaapekto gayud sa imong kinabuhi niining kalibutana ug sa katunghayan

dove

Kinsa man sa imong opinyon ang�

  • Labing giila nga personalidad sa tanang panahon?

  • Labing maayong tigpangulo?

  • Pinakamaayong magtutudlo?

  • Nakabuhat ug labing daghan kaayo para sa katawhan?

  • Nagbaton sa pinakamatarong ug balaan nga kinabuhi?

Bisitahon ang bisan asang parte sa kalibutan karon. Pakighinabi sa mga tawo sa bisan unsang relihiyon. Bisan ug unsa pa sila ka matinud-anon sa ilahang pagtuo, kung aduna sila�y kaalam sa kasaysayan , ila gayud nga ilhon nga walay tawo nga nahisama kang Hesus nga taga Nazareth.

Giusab ni Hesus ang direksiyon sa kasaysayan. Bisan ang petsa sa imong pamantalaan nagpamatuud nga si Hesus nga taga-Nazareth nabuhi sa kalibutan halos 2,000 ka tuig na ang nilabay. Ang B. C. nagpasabot na"Before Christ" o bag-o natawo si Kristo; A. D. o ang Anno Domini nagpasabot nga tuig sa atong Ginoo.

GITAGNA ANG IYANG PAG-ABOT

Kapin gatos ka tuig bag-o gipanganak si Hesus, nahisulat na sa Balaang kasulatan ang mga pulong sa mga propeta sa Israel nga nagtag-an sa iyang pag-abot. Sa daang Kasabutan, nga gisulat sa nagkalain-laing mga tawo sulod sa 1,500 ka tuig, nagkalakip ug sobra sa 300 ka mga panagna mahitungod sa iyang pag-abot. Ug kining tanan nga mga detalye natinuod.

KINSA SI HESUS?

Apil na ang milagrosong pagpanganak kaniya, ang iyahang pagpanginabuhi nga walay sala, ang iyahang mga milagro, ug ang iyahang kamatayon ug pagkabanhaw.5000

Ang kinabuhi ni Hesus, ang iyahang gihimo nga mga milagro, ang iyang gipamulong, pagkabanhaw ug ang iyang pagsaka sa langit � tanan nagpamatuud nga dili lamang siya tawo kundi sobra pa sa usa ka tawo. Niangkon si Hesus, "Ang akong Amahan ug ako usa ra," (Juan10:30), "Ang nakakita kanako nakakita usab sa amahan"Juan14:a), ug "Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi, walay makaadto sa Amahan kon dili muagi kanako" (Juan14:6).

ANG IYANG KINABUHI UG MENSAHE NAGSUGYOT UG PAGBAG-O

Tan-awa ang kinabuhi ug impluwensiya ni Hesus nga taga Nazareth, ang mensahe nga kanunayng nagdala ug dakong kausaban sa mga kinabuhi sa mga tawo ug sa mga nasud. Sa bisan asang dapita nisangpot ang iyang mga gitudlo ug impluwensiya, giila ang pagkabalaan sa kasal , katarungan sa mga kababayn-an ug ang tingog sa katilingban. Gitukod ang mga tulunghaan ug unibersidad nga adunay taas nga kalidad sa pagtulun-an; giwala ang pagpangulipon, ug uban pang nagkalain-laing kausaban nahitabo alang sa kaayuhan sa katawhan. Sa dakong paghinuklog usab nabag-o ang tagsa �tagsang kinabuhi. Pananglitan, si Lew Wallace, usa ka sikat nga heneral ug henyo sa literaryo, kay giila nga naglimud sa Dios o atiesta. Ug sa sulod sa duha ka tuig, gitun-an ni Mr. Wallace ang nag-unang mga librerya sa Europa ug Amerika sa tinguha nga makakaylap ug impormasyon nga tunhayang magdaot sa Kristiyanismo. Ug samtang gisulat niya ang ikaduhang kapitulo sa iyang giplanuhang himuon nga libro, kalit nga nakit-an na lamang niya ang iyang kaugalingon nga nagluhod ug naghilak ngadto kang Hesus nga nag-ingon, "Akong Ginoo ug akong Diyos."

Tungod sa hingpit ug dili malalis nga ebidensiya, dili na niya malimud nga si Hesus mao ang Anak sa Ginoo. Ug sa dili pa dugay, gisulat ni Lew Wallace ang libro nga Ben Hur, usa sa mga labing maayong nobela sa Ingles nga nahisulat mahitungod sa panahon ni Kristo.

Si C. S. Lewis nga usa ka propesor sa Oxford University sa Inglatera, nga usa sa wala motuo sa Ginoo o naglimud sa pagka � Diyos ni Kristo sulod sa pipila ka mga tuig, sama kang Wallace, sa salabutanong pagkamatinud - anon nagtugyan sa iyahang kinabuhi ngadto kang Hesus bilang iyahang Ginoo ug Manluluwas, human makat-uni ang dili mabangbang nga ebidensiya sa pagka-Diyos ni Hesus.

GINOO, BAKAKON O NALISUAN SA PANGISIP

Sa iyang sikat nga libro nga Mere Christianity, gipahayag ni Lewis, "Ang tawo nga usa lamang ka tawo ug namulong sama sa gilitok ni Hesus dili usa ka labing maayong magtutudlo sa pamatasan. Mamahimong usa siya ka buang-sa tupang sa tawo nga nag-ingon nga usa siya ka gilaga nga itlog-o usa ka yawa sa impiyerno. Kinahanglan nimong mamili. Kung kini ba siya mao ang anak sa Ginoo o usa ka huramentado o daotan pa. Mahimong ilhon mo siya nga buang o moluhod sa iyang tiilan ug tawagon siya nga Ginoo ug Diyos. Apan ayaw na paghisgot pa sa walay hinungdan nga istorya nga usa siya ka maayong magtutudlo, kay bisan kana wala niya gibilin alang kanato nga kagawasan sa pagpili.

Kinsa si Hesus alang kanimo? Ang imong tubag sa maong pangutana makaapekto gayud sa imong kinabuhi niining kalibutana ug sa katunghayan.

Ang tanang relihiyon gitukod sa mga tawo ug gi-base sa mga katawhanong pilosopia, lagda ug sumbanan sa pamatasan. Ug kon kuhaon mo kining mga nagtukod niining mga relihiyon gawas sa ilahang disiplina ug pamatasan sa pagsimba, makita mong gamay ra ang mabag-o. Apan kon kuhaon mo si Hesu Kristo gawas sa Kristiyanismo, wala na gyuy mahabilin. Ang kristiyanismo sa Biblia dili usa ka pilosopiya sa kinabuhi, o usa ka sumbanan sa pamatasan o pagkamatinumanon sa relihiyusong ritwal. Ang tinuod nga kristiyanismo nanukad sa usa ka piskay ug personal nga relasyon sa usa ka nibanhaw nga manluluwas ug Ginoo.

NABANHAW NGA MANTUKOD

Gilansang sa Krus si Hesus nga taga-Nazareth, gilubong sa hinulamang lubnganan ug sa tulo ka adlaw ang kusog sa kristiyanismo nagdepende sa pagmatuod sa pagkabanhaw ni Hesus.

Sa kinatibuk-an sa gatusang mga tuig, gipamalandong sa labing maayong may kinaadman ang mga kamatuuran sa pagkabanhaw ug nitoo, padayong nagtoo sila nga si Hesus buhi. Human susiha ang ebidensiya sa pagkabanhaw nga gihatag sa mga tagsulat sa Ebanghelyo, ang anhing Simon Greenleaf, usa ka awtoridad mahitungod sa legal nga hilisgutan sa Harvard Law School nagkanayon: "Imposible gayud nga ilang ipamugos ang ilang gipadayag kon wala gayud nabanhaw si Hesus gikan sa mga patay."

Si John Singleton Copley, inila nga usa sa mga labing maayong utok sa kasaysayan sa Britanya nagkanayon: "Nakahibalo gyud ko kung unsa ang ebidensiya; ug sultian tamo nga wala pa gyud nahugno ang ebidensiya alang sa giingong pagkabanhaw."

MGA KATARUNGAN SA PAGTOO

Punuan sa kristohanong pagtoo ang pagkabanhaw. Ug adunay daghang mga katarungan kon nganong kadtong nagtuon mahitungod sa pagkabanhaw nagtoo nga tinuod kini:�

boatGitagna :Una sa tanan, si Hesus mismo nitagna sa iyang pagkamatay ug pagkabanhaw. Ug kining mga butanga nahitabo sama sa iyang giingon. (Lukas 18:31-33).

Ang Walay Sulod Nga Lubnganan : Ikaduha, walay lain pang katin-awan o eksplinasyon sa walay sulod nga lubnganan kon dili ang pagkabanhaw lamang. Ang usa ka makugi nga pagbasa sa asoy sa Biblia nagpakita nga matukawong gibantayan sa mga sundalong Roman ug gisirad-an sa usa ka dakong bato ang lubnganan diin ang patay nga lawas ni Hesus gihaya.

Kung sama sa giingon sa uban nga si Hesus wala namatay apan naluya lamang, ang mga guwardiya ug ang bato mao untay makapugong sa iyahang dayong paglayas o makasanta sa iyahang mga sumusunod sa pagkuha sa patayng lawas ni Kristo. Dili gyud pod kuhaon ang patayng lawas ni Hesus sa iyang mga kaaway kay kung kini mawala sa lubnganan, nagaawhag kini ug pagtoo sa iyahang pagkabanhaw.

Personal nga Pagtagbo : Ikatulo, ang pagkabanhaw mao lamang ang katin-awan sa mga pagpakita ni Hesus sa iyang mga disipulo. Human sa iyang pagkabanhaw, nagpakita si Hesus sa dili mugamay sa napulo ka beses ngadto sa mga nakaila kaniya ug sa usa ka higayon ngadto sa 500 ka tawo. Gipamatuod sa Ginoo nga kaning iyang pagpakita dili mga lipat-lipat. Nikaon ug nakighinabi siya kanila ugilahang nahikap siya. (1Juan 1:1).

Ang Pagtukod sa Simbahan : Ikaupat, ang pagkabanhaw gihapon mao lamang nga makatarungang katin-awan sa pag-sugod sa kristohanong simbahan. Ang kristohanong simbahan mao ang pinakadako kaayo nga institusyon nga nagbukod sa kasaysayan sa kalibutan. Kapin tunga sa maong naunang sermon nga gisangyaw adunay kalabutan sa pagkabanhaw. (Buhat 2:14-36). Ug sa walay duha, duha, nahibalo ang unang simbahan nga mao kini ang sukaran sa ilang mensahe. Mamahimong hunungon na sila niadtong higayuna sa mga kaaway ni Hesus ug sa iyang mga sumusunod pinaagi sa pagpagawas sa patay nga lawas ni Hesus.

Nabag-ong Kinabuhi : Ikalima, ang pagkabanhaw usab ang makatarunganong katin-awan tungod kay ang pagkamatay ni Hesus nagpaminghoy ug naghatag ug kahadlok kanila. Wala nila damha nga mabanhaw si Hesus sa mga patay (Lukas 24:1-11).

Apan human sa iyang pagkabanhaw ug sa ilang nasinati sa Pentekostes, kining mga naminghoy ug mga napakyas nga kalalakin-an ug kababayn-an nabag-o sa gahum sa nabuhi nga Kristo. Sa iyahang pangalan, ilahang gituali o gibali ang kalibutan.. Kadaghanan may namatay alang sa ilang pagtoo, gidaugdaug ug maayo ang uban. Ang ilahang kaisog dili masabtan gawas lamang sa ilahang hugot nga pagtoo nga tinuod nga nabanhaw si Hesu Kristo- usa ka kamatuoran nga angayang buwisan ug kinabuhi.

Sulod sa 40 anyos sa akong pakig-uban sa mga intelektwal sa unibersidad, wala pa nako nailhi ang tawo, nga matinud-anong namalandong sa dili mabangbang nga ebidensiya nga nagpamatuod sa pagka Diyos ug pagkabanhaw ni Hesus nga taga Nazareth, nga wala mudawat nga siya ang anak sa Diyos, ang gipanaad nga Mesiyas. Samtang adunay uban [ang wala nagtoo, ilaha hinuong giangkon]; "Wala nako nahatagan ug igong panahon ang pagbasa sa Biblia o kaha sa pagpamalandong sa mga kamatuoran sa kasaysayan mahitungod kang Hesus.."

jesusandgirlUsa Ka Buhi Nga Diyos : Tungod sa pagkabanhaw ni Kristo, ang iyang tinuod nga sumusunod wala lamang nagmatikud sa pamatasan nga gisugyot sa usa ka patay nga nagtukod apan nagbaton ug piskay ug personal nga relasyon sa usa ka nabanhaw ug buhi nga manluluwas ug Ginoo. Buhi karon si Hesu Kristo ug walay pakyas nga nagapanalangin sa tanang nagsalig ug nagtuman kaniya.

Sa kagatusang mga tuig, daghan na ang nag-ila sa katakus ni Kristo, lakip na kadtong labing nakaimpluwensiya sa kalibutan.

Usa ka French physicist ug pilosopo nga si Blaise Pascal naghisgot mahitungod sa pagpanginahanglan sa tawo kang Hesus sa dihang iyang giingon." Adunay haw-ang nga gihulma sa Ginoo sa kasingkasing sa kada tawo nga walay laing makasulod ug makapuno kon dili ang Ginoo lamang pinaagi sa iyahang anak nga si Hesu Kristo."

Gusto mo bang mailhan si Hesu Kristo sa personal na pamaagi ingon nga imong buhing manluluwas? Mabuhat mo kini! Matinguhaon si Hesus nga magsugod ug personal ug puno sa gugma nga relasyon uban kanimo nga iyaha nang gihan-ay ang tanang mga kinahanglan.

Aron ka masayod kung unsaon pagsugod ug relasyon uban sa buhi nga Kristo, i-klik kini�

MGA DUGANG NGA IMPORMATION...