birth of Jesus

Milyen hatással volt Jézus élete a világra?

Senki más nem változtatta meg úgy a világot, ahogy Jézus. Senki.

A történelem folyamán.  Jézus olyan hatással volt az emberekre, amit rajta kívül senki sem tudott felülmúlni. Egyetlen nagy vezető sem volt képes annyi pozitív változást véghezvinni a követőiben, mint Jézus. Azok az emberek, akik találkoznak a feltámadt Krisztussal, teljesen átformálódnak. Az életszemléletük örökre átváltozik. Hitükhöz hűen nem haboznak szembenézni a nehézségekkel, üldöztetéssel, sőt még a halállal sem. Sokan mások szolgálatának szentelik életüket, háttérbe szorítva saját vágyaikat és szükségleteiket.

Kereszty�nek az elso sz�zadban

Jézus keresztrefeszítését követően a tanítványok elkeseredtek. Elhagyták Jézust a Gecsemáné kertben, hogy mentsék a saját életüket. Miután azonban találkoztak a feltámadt Krisztussal, életük teljesen megváltozott. Készek voltak akár életüket áldozni azért, hogy elvigyék Jézus történetét szerte a világba. Sokukat megkínozták és megölték, mert az hirdették, hogy Jézus él.

A kételkedők és az ellenfelek szintén átformálódtak. Jézus egyik öccse, Jakab, nem gondolta, hogy Jézus különleges lett volna, de miután feltámadott bátyja megjelent neki, Jakab nemcsak hogy elhitte, hogy Jézus Úr, hanem az egyik jeruzsálemi gyülekezet vezetője is lett, majd Kr. u. 62-ben mártírhalált halt.

Tarzuszi P�l a korai kereszty�nek egyik legfobb �ld�zoje volt. Embereket hurcolt b�rt�nbe, s amikor azok nem tagadt�k meg hit�ket, a kiv�gz�s�ket k�vetelte. A felt�madt Krisztussal val� dr�mai tal�lkoz�s hat�s�ra a damaszkuszi �ton azonban Saulb�l, a kereszty�ns�g ellens�g�bol, P�l, a kereszty�ns�g fo terjesztoje lett. Otthagyta befoly�sos poz�ci�j�t a zsid�k k�z�tt, az�rt, hogy utaz� misszion�rius legyen. Embertpr�b�l� szenved�seken ment kereszt�l, hogy Krisztus szeretet�t megoszthassa a R�mai Birodalomban.

Egy r�mai helytart�, Plinius Secundus szerint (Levelek X. 96), a kereszty�nek olyan emberek, akik mindenek felett az igazs�gra t�rekednek, b�rmilyen �rat is k�vetel tol�k. Hab�r azt a parancsot kapta, hogy k�nozza meg �s v�geztesse ki oket, ami�rt nem �tkozz�k meg J�zust, hat�rozotts�gukat �s elt�k�lts�g�ket l�tva teljesen meglepod�tt �s le volt nyug�zve. �...bizonyos napon reggeltol �szegy�lekeznek, Krisztust im�dj�k istenk�nt, v�ltakozva �nekelnek �s megesk�sznek, nem valami t�rv�nyszeg�sre, hanem, hogy nem lopnak, nem rabolnak, nem par�zn�lkodnak, nem szegik meg a szavukat.� Az igaz kereszty�nek sz�zadokon kereszt�l f�nylo csillagokk�nt ragyogtak vil�gszerte, mint a n�z�reti J�zus �ltal megalapozott szeretet �s igazs�g hiteles ir�nymutat�i.

A t�rt�n�sz, Philip Schaff arr�l a mindent fel�lm�l� hat�sr�l �r, amit J�zus szem�lye okozott a vil�gt�rt�nelemben: �Ez a n�z�reti J�zus p�nz �s fegyverek n�lk�l t�bb mill� embert h�d�tott meg, mint Nagy S�ndor, Julius Caesar, Mohamed �s Nap�leon; tudom�ny n�lk�l t�bb f�nyt �rasztott, mint az �sszes filoz�fus �s tud�s egy�ttv�ve; sz�noki k�pzetts�g n�lk�l �gy besz�lt az �letrol, ahogy azt addig �s az�ta senki sem tette, �s olyan hat�st �rt el vele, amelyrol a sz�nok �s a k�lto is csak �lmodni mer; egyetlen sort sem vetett pap�rra, m�gis t�bb tollat k�sztetett mozg�sra, �s t�bb pr�dik�ci�, sz�noklat, besz�lget�s, kutat�si munka, muv�szi alkot�s �s dicso�to dal t�m�j�t inspir�lta, mint az eg�sz �kori �s jelenkori hadsereg egy�ttesen.�

Kereszty�nek napjainkban

Krisztus hatalma nem ismer sem t�rbeli, sem idobeli hat�rokat. Napjainkban is nagyon sok szkeptikus gyozod�tt meg J�zus Krisztus Isten volt�r�l csak�gy, mint ahogy az t�rt�nt elso sz�zadi t�rsaik k�r�ben. Lew Wallace, a h�res irodalm�r p�ld�ul k�zismerten ateista volt. K�t �vig Eur�pa �s Amerika legnagyobb k�nyvt�raiban kutatott, hogy k�sz�lo k�nyv�hez olyan inform�ci�kat gyujts�n, amelyek v�gleg lerombolhatj�k a kereszty�ns�get. A m�sodik fejezet �r�sa k�zben azonban, �pp, amikor �rvel�s�t pr�b�lta kifejteni, hirtelen t�rdein tal�lta mag�t, amint J�zus�rt ki�ltott: ��n Uram �s �n Istenem�.

Amikor vitathatatlan bizony�t�kokkal szembes�lt, nem tudta tov�bb tagadni, hogy J�zus Krisztus Isten fia. K�sobb, Lew Wallace meg�rta Ben Hur c�mu k�nyv�t, amely az egyik legkiv�l�bb angol reg�ny Krisztus kor�r�l.

Hasonl�k�ppen, C.S.Lewis, az oxfordi egyetem professzora, agnosztikusk�nt �veken kereszt�l tagadta Krisztus istens�g�t. O is, miut�n intellektu�lis k�v�ncsis�gb�l tanulm�nyozni kezdte Krisztus isteni mivolt�val kapcsolatos megk�rdojelezhetetlen bizony�t�kokat, elfogadta ot Ur�nak �s Megv�lt�j�nak. Ezek ut�n sz�mos kereszty�ns�ggel kapcsolatos k�nyvet �rt, ezek k�z�l tal�n a legn�pszerubbek a Kereszty�n vagyok, ill. a Csurcsavar levelei.

A m�lt sz�zadban is nagyon sok no �s f�rfi sz�nta arra �let�t, hogy a kereszty�ns�g �zenet�t terjessze. Oszt�lyr�sz�k sokszor az �ld�ztet�s, megpr�b�ltat�sok sorozata �s nem ritk�n hal�l volt. Rom�nia legsz�lesebb k�rben ismert kereszty�n vezetoje, Richard Wurmbrandt p�ld�ul 14 �vet t�lt�tt b�rt�nben, �s sz�mos esetben megk�nozt�k, mert f�ldalatti kereszty�n mozgalmat muk�dtetett a kommunista uralom alatt. Miut�n nemzetk�zi nyom�s hat�s�ra szabadl�bra helyezt�k, a kommunista rezsim embereitol kapott hal�los fenyeget�sek tov�bbra sem szuntek meg. Wurmbrandtot azonban a megf�leml�t�snek ezen eszk�zei sem tudt�k elhallgattatni. Tov�bbra is nyilv�nosan hirdette Krisztus evang�lium�t.

Kore�ban, az egyik kereszty�n vezeto, Dzsun Gon Kim szemtan�ja volt annak, amint egy a falujabeli kommunista szimpatiz�ns lem�sz�rolta a feles�g�t �s az �desapj�t. Ot mag�t pedig eszm�letlenre vert�k �s ott hagyt�k haldokolva az �t sz�l�n. T�l�lve az eroszakot, Istenhez foh�szkodott, hogy seg�tsen neki szeretni ellens�gei lelk�t. Hat�s�ra 30 kommunista d�nt�tt Krisztus mellett, k�zt�k az az ember is, aki felelos volt csal�dtagjai hal�l��rt.

Krisztus ir�nt �rzett szeretet�k nemcsak arra �szt�nzi a kereszty�neket, hogy b�tran n�zzenek szembe az �ld�ztet�ssel vagy a hal�llal, hanem arra is, hogy a f�ldet olyan helly� tegy�k, ahol �rdemes �lni. Ter�z anya kimagasl� p�ld�ja volt a Krisztus szolg�lat��rt val� �letnek. A szeg�nyek k�z�tt v�gzett munk�j�r�l ezt mondta: �A munk�nk egyszeruen csup�n Isten ir�nti szeretet�nk kifejezo eszk�ze.�

Ter�z any�hoz hasonl�an sokan m�sok is a kitasz�tottak �s a nyomorg�k szolg�lat�nak szentelt�k �let�ket. Az �dvhadsereg alap�t�i, William �s Katherine Boot, �gy gondolt�k, hogy a szeg�nyek�rt v�gzett szolg�lat olyan, mintha azzal mag�t Krisztust szolg�ln�k.

Ter�z any�hoz hasonl�an sokan m�sok is a kitasz�tottak �s a nyomorg�k szolg�lat�nak szentelt�k �let�ket. Az �dvhadsereg alap�t�i, William �s Katherine Boot, �gy gondolt�k, hogy a szeg�nyek�rt v�gzett szolg�lat olyan, mintha azzal mag�t Krisztust szolg�ln�k.

Ezek a kereszty�n nok �s f�rfiak mindannyian megel�ged�st �s �r�m�t tal�ltak J�zus k�vet�s�ben �s tan�t�s�ban. Amikor Krisztussal tal�lkoztak, �let�k teljesen megv�ltozott. Mindegyik�k valamilyen pozit�v hat�st tett a vil�gra. Felismert�k, hogy az agnoszticizmus, az ateizmus �s a szekul�ris humanizmus nem tud val�di v�laszokat adni, a kereszty�ns�g �zenete pedig ma is �rv�nyes.

Tal�n te is sz�vesen tal�lkozn�l az �lo Istennel, �s szeretn�d megtapasztalni �tform�l� erej�t. Krisztus c�lja, hogy bel�phessen a sz�vedbe, �s �j �lettel aj�nd�kozzon meg. Ha t�bbet szeretn�l megtudni arr�l, hogyan lehet J�zust szem�lyesen megismerni, l�togass el a Te fejezethez.