jesus image

Jesu ke mang?

Na Jesu wa Natsaretha ke mang go wena? Bophelo bja gago bja mo lefaseng esita le bophelo ba gago bjo bo sa felego bo angwa ke karabo ya gago go potsiso ye.

dove

Na o bona nke mang yo e logo...

  • Motho yo a tumilego go feta batho bohle ka nako tsohle?

  • Moetapele yo mogolo go feta bohle?

  • Morutisi yo mogolo go feta bohle?

  • Yo a diretsego batho botho go feta bohle mo lefaseng?

  • Yo a phetsego bophelo bjo bokgethwa go feta bohle?

Etela tikologo ye nngwe le ye nngwe mo lefaseng lehono. Bolela le badumedi ba mohuta ofe kapa ofe. Le ge ba ka be ba inneetse bjang mo bodumeding bja bona, ge ba tseba histori le gannyane, ba swanetse go dumela gore ga se nke gwa ba le monna wa go swana le Jesu wa Natsarethea. Ke yena moswananosi wa nako tsohle.

Jesu o fetotse tebanyo ya histori. Ebile le tsatsikgwedi mo kuranteng ya lehono e hlatsa taba ya go re Jesu wa Natsarethea o ile a phela mo lefaseng nywaga ye 2,000 ye e fetilego. B.C. e emetse "before Christ", ke go re "pele ga matswalo a Jesu"; A.D. e emetse "Anno Domini", ke go re "ngwaga wa Morena"

GO TLA GA GAGWE GO LAOLETSWE PELE

Makgolokgolo a nywaga pele ga matswalo a Jesu, Bibele e bega mantsu a baprofeta ba Isiraele ba ba laoletsego pele go tla ga gagwe. Testamente ye Tala yeo e ngwadilwego ke batho ba ba fapafapanego mo sebakeng se e ka bago nywaga ye 1,500, e na le  dipego tse di fetago 300 tse di begago go tla ga Jesu. Tsohle dipego tse di ile tsa netefala, gotee le pelego ya gagwe ye e makatsago, bophelo bja gagwe bja go hloka sebe, dimakatso tse dintsi tse a di dirilego, lehu la gagwe, le go tsoga ga gagwe lehung.

Bophelo bja Jesu, dimakatso tse a di dirilego, mantsu a a a boletsego, lehu la gagwe sefapanong, go tsoga ga gagwe lehung, thotosetso ya gagwe legodimong - tsohle di bontsha gore e be e le monna yoo seemo sa gagwe se bego se feta maemo a monna wa ka mehla. Jesu o boletse a re "Nna le Tate re batee" (Johane 10:30), "E a bonego nna o bone Tate" (Johane 14:9), le "Tsela ke nna, le thereso, le bophelo. Ga go e a tlago go Tate ge e se ka nna." (Johane 14:6).

BOPHELO LE MOLAETSA WA GAGWE DI HLOLA PHETOGO

Setsa bophelo le seriti sa Jesu wa Natsaretha, yena Kriste, mo historing, gomme o tla lemoga gore o hlola diphethogo tse kgolo mo maphelong a batho le ditshaba ka molaetsa wa gagwe. Mo gohle mo 5000dithuto tsa gagwe di ilego tsa kwagala, bokgethwa bja lenyalo le ditokelo tsa basadi di ile tsa hlompsha; dikolo le diyunibesithi di ile tsa hlongwa, melao ye e sireletsago bana e ile ya thewa; bokgoba bo ile bja fediswa, esita le diphethogo tse dingwe tse dintsi tse di bego di hola batho di ile tsa hlagiswa. Le maphelo a batho a ile a fetolwa. Go swana le Lew Wallace, setsebi sa go tuma sa dingwalwa, yo e bego e le moilamodimo. Mna Wallace o tsere nywaga ye mebedi a ithuta makgobapukung a Europa le Amerika a tsoma bohlatse bjo bo ka mo kgontshago go fedisa Bokriste mo lefaseng. Mola a sa swaragane le karolo ya bobedi ya puku yeo a bego a e ngwala, a ikhwetsa a khuname ka matolo a rapela Jesu a re "Mong le Modimo wa ka."

Ka baka la bohlatse bjo bo tiilego, o be a se sa kgona go ganetsa taba go re Jesu ke morwa wa Modimo. Ka morago, Lew Wallace o ngwadile puku ya Ben Hur, gomme ya ba padi ye bohlokwahlokwa ya Seisimane ye e laodisago bophelo bja Jesu.

Go swana le mohu C. S. Lewis, moprofesa wa Yunibesithi ya Oxford kua Engelane, yoo le yena e bego e le moilamodimo. O be a ganetsa bodimo bja Jesu mengwaga ye mentsi. Eupsa, ge a tsama a tsinkela dingwalwa go ikgonthisetsa bonnete bja Kriste, a sokologa gomme a inneela Jesu a mo tsea bjalo ka Mopholosi le Modimo wa gagwe.

MONG, MOAKETSI GOBA SEGAFI?

Mo pukung ya gagwe ye e tumilego "Mere Christianity", Lewis o re, "Ge monna wa ka mehla a ka be a bolelse tse di boletswego ke Jesu, monna yoo e be e ka se ke ya ba e le morutaboitshwaro yo mogolo.  E tla be e le segafi - go swana le monna yo a iponago e le lee le le apeilwego - goba e tla be e le Sathane yo a tswago heleng. Wena o swanetse go kgetha mo. Ka hlakoreng le lengwe, monna yo e be e le Morwa Modimo, ebile le bjale go sa le bjalo; goba, ka hlakoreng le lengwe, e be e le segafi goba se sengwe go feta moo. O ka mo homotsa ka go mo tsea bjalo ka setlaela, goba o ka khunama maotong a gagwe wa mmitsa Mong le Modimo. Eupsa, a re se boleleng ditsiebadimo ra mo hlalosa ka go re e be e no ba e le morutisi yo mogolo wa batho. Ga a ka a re fa sebaka sa go mo tsea ka tsela yeo."

Naa Jesu wa Natsaretha ke mang go wena? Karabo ya gago e ama bophelo bja gago bja mo lefaseng le, esita le bophelo bja gago bja go se fele.

Ditumelo tsohle tse dingwe di hlotswe ke batho, gomme di theilwe godimo ga dikakanyo tsa batho le melao ya boitshwaro. Ge bahlodi ba ditumelo tse ba ka tloswa mo go tsona, go ka se fetoge selo. Eupsa, ge re ka tlosa Jesu Bokristeng, go ka se sale selo. Bokriste bja Bibele ga e no ba thutabophelo goba tlhompho ya melao ya boitshwaro le thapelo. Bokriste bja nnete bo theilwe godimo ga setswalle sa nnete gare ga motho le Mopholosi le Mong yo a tsogilego bahung.

MOTHEI YO A TSOGILE BAHUNG

Jesu wa Natsaretha o ile a baboplwa sefapanong, a bolokwa mo lebitleng le le adimilwego, gomme morago ga matsatsi a mararo a tsoga bahung. Ga go bodumedi bjo bongwe bjo bo swanago le Bokriste mo tabeng ye. Pego efe kapa efe ye e kgonthisago bonnete bja Bokriste e thekgwa ke bohlatse bja go tsoga bahung ga Jesu wa Natsaretha.

Mo mengwagakgolong ye e fetilego, bontsi bja dirutegi bjo bo nyakisitsego bohlatse malebana le go tsoga ga Jesu bahung, bo holofetse gore Jesu o a phela. Le lehono go sa le ka tsela yeo. Mohu Simon Greenleaf, setsebi sa thutamelao sa Yunibesithi ya Harvard, o nyakisitse bohlatse bjoo bangwadi ba Ebangedi ba bego ba na le bjona mabapi le go tsoga ga Jesu, gomme ka morago a re: "Ga go ka moo ba ka bego ba kgona go hlatsela seo ba se boletsego ge ba be ba se na tsebo ye e feleletsego ya go re ka kgonthe Jesu o tsogile bahung."

John Singleton Copley, ramolao yo a tumilego kudukudu kua Engelane, o boletse a re: "Ke tseba gabotse gore bohlatse ke eng, gomme ke a le botsa gore bohlatse bjo bo kgonthisago go tsoga ga Jesu bahung ga se nke bja ba bja tekateka la gatee."

MABAKA A TUMELO

Go tsoga ga Jesu bahung ke kokwane ye e thekgilego kholofelo ya Mokriste. Go ka fiwa mabaka  a mantsi a a dirago gore batho ba ba ithutago ka go tsoga ga Jesu, ba dumele nnete ya taba ye

boatGO BOLETSWE GO SA LE KGALE:  Sa pele, Jesu ka boyena o boletse pele ga nako gore lehu la gagwe le go tsoga ga gagwe go tlo phethagala bjang, gomme, ka kgonthe, ditaba tse tsa phethagala ka wona mokgwa woo  
(Luka 18:31-33).

 LEBITLA LA GO HLOKA SELO: Sa bobedi, re ka se kgone go hlalosa lebitla le le feleletsego le se na selo, ge e se ka tsela ya go tsoga ga gagwe bahung. Ge re bala Bibele ka sedi, re lemoga gore lebitla leo ba mo fihletsego go lona, le be le letilwe ke masole a Baroma, ebile le be le thibilwe ka leswika le legologolo. Ba bangwe ba akanya gore Jesu o be a no ba a idibetse ge ba mo tsenya moo a sa hlokofala. Eupsa, ge go ka be go le bjalo, masole a be a tlilo mo thibela ge a re o a tswa, esita le leswika leo le bego le thibile mojako. Ebile le balatedi ba gagwe ba be ba ka se kgone go mo ntsha ka moo. Manaba a Jesu ona a be a ka se ke a ba a nagana go utswa setopo sa gagwe la gatee, gobane a tsebile gore ge a ka dira bjalo, a tlo tiisa kholofelo ya batho ya go re ka nnete o tsogile bahung.

KGAHLANO LE BATHO: Sa boraro, ka morago ga poloko ya Jesu, o ile a bonwa ke barutiwa ba gagwe. Ga go ka fao re ka hlalosago ponagatso ye ge re sa holofele nnete ya go re o tsogile bahung. Ge a se na go tsoga bahung, o ile a iponagatsa galesome go bao ba bego ba mo tseba. Ka nako ye nngwe o be a bonwa ke batho ba 500. Batho ba ba mmonego ba be ba sa lore: O boletse le bona, a ngwatha dijo le bona, ba bile ba mo kgwatha ( I Johane 1:1).

GO HLOLWA GA KEREKE: Sa bone, semaka se sa go tsoga ga Jesu bahung ke sona se se hlalosago go hlolwa ga kereke ya Kriste. Ga go mokgatlo wo mongwe mo lefaseng wo o fetago kereke ya Kriste. Seripagare sa pele sa thero ya mathomothomo (Ditiro tsa Baapostola 2:14-36). se amana le go tsoga ga Jesu bahung. Kereke ya mathomo e ile ya lemoga gore semaka se, e be e le wona motheo wa molaetsa wa kereke. Ge go be go kgonagala, manaba a Jesu a ka be a thibetse tlholo ya kereke ka go no tsweletsa setopo sa gagwe.

MAPHELO A A FETOGILEGO: Sa bohlano, ga go se sengwe se se ka hlalosago diphetogo tse di hlotswego mo maphelong a barutiwa ba Jesu, ge e se go tsoga ga gagwe bahung. Barutiwa ba gagwe ba mo lahlile pele ga go tsoga ga gagwe; ka morago ga lehu la gagwe ba be ba nyamile ba tshogile. Ba be ba sa holofele gore o tla tsoga bahung  
(Luka 24:1-11).

Eupsa, le ge banna le basadi ba ba be ba nyamile ba swabile, morago ga go tsoga ga Jesu lehung le ka Pentekose, ba ile ba fetolwa gomme ba kgothatswa ke maatla a Jesu yo a tsogilego. Ba fetose lefase ka leina la gagwe. Ba bantsi ba ile ba bolawa ka baka la bodumedi bja bona, mola ba bangwe ba ile ba hlomarelwa gasoro. Se se hlalosago bonatla le kgotlelelo ya bona, ke ge ba be ba na le nnete ye e feleletsego ya go re Jesu o tsogile bahung. Ke sona se se dirilego gore ba inneele, le ge ba be ba ka hlagelwa ke lehu.

Ke nywaga ye 40 ke soma le dirutegi tsa diyunibesithi tsa lefase, gomme ga se nke ka gahlana le o tee yo a nyakisitsego bohlatse bja go tsoga ga Jesu bahung, yo a sa dumelego gore ke yena Morwa Modimo, Mopholosi yoo Mangwalomakgethwa a re tshepisitsego yena. Le ge go na le ba ba sa dumelego, ge ba botsiswa go hwetswa ba re: "Ga ke eso ka ipha nako ya go bala Bibele le go innaganela ditaba tse di amanago histori ya Jesu."

jesusandgirlMONG YO A PHELAGO: Ka ge Jesu a tsogile bahung, balatedi ba gagwe ga ba no dumela melao ya boitshwaro yeo mohu a ba tlogeletsego yona. Aowa, ba laetsa mafolofolo mo setswalleng sa bona le Mong yo a phelago. Le lehono, Jesu Kriste o a phela gomme o segofatsa le go nontsha maphelo a batho bohle bao ba mo tshepilego le go mo theetsa. Mo mengwagakgolong ye e fetilego, batho ba diketekete, bao ba bangwe ba bona e bego e le baetapele ba ba tumilego, ba dumetse bohlokwa bja Jesu Kriste.

Serutegi se segolo sa fisika kua Fora, Blaise Pascal, o boletse ka bohlokwa bja Jesu go motho a re, "Modimo o file motho yo mongwe le yo mongwe kganyogo mo pelong yeo e sa kgonego go kgotsofatswa ge e se ka Morwa wa gagwe, Jesu Kriste."

Na o nyaka go tseba Jesu bjalo ka Mopholosi wa gago yo a phelago? O a kgona! Jesu o kganyoga go thomisa setswalle sa lerato le wena, ebile o setse a beakantshitse mabaka ohle go go kgontsha go thomisa setswalle se.

Go kwa gore o ka thomisa bjang setswalle le Jesu yo a phelago, tobeletsa mo..

IKOKELETSE TSHEDIMOSO